ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ปี 2554
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา การญจนกุล / เด็กชลฏา แสงทองอรุณกุล
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:22   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปี 2554
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไชยวัฒน์ นัชฎา / เด็กหญิงยุพา นามมนตรี
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:18   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ประจำปี 2552
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสพล มาบุญธรรม / เด็กชายพันธกานต์ โสหา
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:15   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webeditor ระดับ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทราพร อนุพรวิเศษ / เด็กหญิงเนตรนภา คามะทิพย์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:07   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัญญา ถวิลไพร / เด็กชายอนาวิล สุ่มมาตย์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:03   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK ระดับ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชกานต์ สิงห์สอน/เด็กหญิงศิรินภรณ์ เหลาพะวัง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,20:00   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤษฎา แสงสุรินทร์/ เด็กชายทักษดนัย วัชเรนวงศ์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,19:58   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันมารยาทไทย ด้านบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนัช พนมกุล เด็กหญิงภัทริกา จรรยา
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,19:38   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณธาดา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,18:27   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเหรีญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-ป.6 ครั้งที่ 68 จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนพร บริวงษ์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,18:18   อ่าน 116 ครั้ง