ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญครอง เนื่องขันตรี
ครู คศ.3

นางสาวพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววารุณี สุดาทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวปีย์วรา หาญวงษา
พนักงานรัฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0