ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกชัย ถนัดค้า
ครู คศ.4(3)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเขียน วสุวัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสายันต์ สายเชื้อ
ครู คศ.4(3)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายประจวบ แถลงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3