ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรพิมล จันทะบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมพิศ ศิลารัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมรักษ์ ศรีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวัชร์นันท์ ชาติประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิภาพร ขอนโพธิ์
มาช่วยราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2