ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤศธนัช ราชบัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีโรจน์ แสนใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3