ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายเอกชัย ถนัดค้า
ครู คศ.4(3)

นางพัชริญา มูลจันที
ครู คศ.3

นางอวยชัย สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางสาววารุณี สุดาทิพย์
ครูผู้ช่วย