ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายเอกชัย ถนัดค้า
ครู คศ.4(3)

นางพัชริญา มูลจันที
ครู คศ.3

นายสังคม ประทุมแพง
ครู คศ.3