ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนงนภัส หมันสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวธัญญารักษ์ ทุมคำมี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวจุฬารัตน์ กลางสุพรรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาววิมลสิริ ทองสุทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวณัฐวดี โชติจำลอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปรียาภรณ์ ผังคี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายคุณากร แผลงฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนัยนา พร้อมจิตร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์