ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกฤศธนัช ราชบัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเสาวรีย์ จาลึกกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรพิมล จันทะบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววณัชยา โชติขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4