ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเขียน วสุวัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสายันต์ สายเชื้อ
ครู คศ.4(3)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายประจวบ แถลงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายศรีโรจน์ แสนใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4