ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวัชร์นันท์ ชาติประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพชรมน ถมปัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสมรักษ์ ศรีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุวรรณา ชัยอาวุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิภาพร ขอนโพธิ์
มาช่วยราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2