ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุวรรณา ชัยอาวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสมรักษ์ ศรีนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพชรมน ถมปัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวัชร์นันท์ ชาติประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4