ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายยุทธนา โกศัลวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางบุญครอง เนื่องขันตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมพิศ ศิลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิภา ทองเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววารุณี สุดาทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0