ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสังคม ประทุมแพง
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุนทร บุ่นวรรณา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุบผา ยมนัตถ์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4