ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1

นางรุ่งเรือง พนิกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1

นายศรีโรจน์ แสนใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสมใจ เพชรดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4