ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางราตรี พวงช้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอินทนิล ขาวผ่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวชลธิชา วังคะฮาด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกมลทิพย์ ปาละสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2