ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคำตา ไพเราะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2446-2456
ชื่อ-นามสกุล : นายน้อย จันทร์ดอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2456-2462
ชื่อ-นามสกุล : นายสุ่น ศรีบุุญแสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2462-2465
ชื่อ-นามสกุล : นายนวรัตน์ ยศสุนทร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2465-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี จิตตะยโสธร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายคง ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2484-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ พลละคร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธร ชาติอุดมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486-2500
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มูลลิสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม สังสนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายคมศักดิ์ รำมะนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสอง นิติวัฒนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2500
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา อรุณชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์คำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนูญ พนธุระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ พวงช้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ บัวแสงใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - ปัจจุึบัน