ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. เด็กในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับ
4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาครู ผู้้บริหารเป็นมืออาชีพ มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
4. ผู้เรียนมีความสามารถ กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเอง
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน