ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

             “ภายใน ปี  2561  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด อ่านออกเขียนได้ เรียนรู้ภาษาไทยได้ตามมาตรฐานชาติ สามารถรู้ทันเทคโนโลยี มีค่านิยมคนไทย 12 ประการ ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
 

                                                          คติพจน์

วิชาการล้ำเลิศ   ประเสริฐคุณธรรม

คำขวัญ
เรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความรัก   ความสามัคคี  เสียสละและมีคุณธรรม
สีชมพู   หมายถึง   ความรอบรู้  ความสามารถ  ฉลาดทางปัญญา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตะแบก  (ภาษาอิสานต้นเปลือย) ภาษากลาง  ต้นอินทนิล

อัตลักษณ์
ไหว้อย่างไทย  ยิ้มสดใส  ทักทายกัน

เอกลักษณ์
ก้าวทันเทคโนโลยี