ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านพนมไพร  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช  2446  โดยอาศัยศาลาวัดคุ้ม
   เป็นสถานที่เรียน
   มีพระคำตา  ไพเราะ  เป็นครูใหญ่    จัดการเรียนการสอน
            .. 2447  ย้ายสถานที่จากวัดคุ้มมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดกลางอุดมเวทย์ 
                         สอนชั้น  มูล  . . .
             .. 2454 ราชการโอนโรงเรียนมาสังกัด มณฑลร้อยเอ็ด
             .. 2456 ราชการตั้งโรงเรียนขึ้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอพนมไพรขึ้นตรงต่อ
                               โรงเรียนบ้านพนมไพร

             .. 2458 ได้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น  สังกัดกองลูกเสือ รอ.4 ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ
             .. 2461 ก่อตั้งโรงเรียนพนมไพร เปิดสอนระดับชั้นประถมปีที่  4 - 5
             .. 2462 ย้ายมาตั้งโรงเรียนที่อยู่ปัจจุบัน สร้างอาคารเอกเทศถาวร นายสุ่น  ศรีบุญแสน
                               วุฒิ ป
เป็นครูใหญ่
             .. 2464 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
             .. 2465 นายหนู  ยศสุนทร  เป็นครูใหญ่
             .. 2475 เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 6
             .. 2478 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ  เปิดสอนเพียง ชั้น ป.  1 – 4
             .. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านพนมไพร เปลี่ยนกองลูกเสือเป็นรอ.55
                              ประจำตำบลพนมไพร
             .. 2499   โอนครู นักเรียนจากวัดคุ้มวราราม มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนบ้านพนมไพร
             .. 2500 นายประสิทธิ์  มูลลิสาร  เป็นครูใหญ่
             .. 2513 นายเสริม  สังสนา   เป็นครูใหญ่
             .. 2517 นายผดุงศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่
             .. 2520 ยุบรวมโรงเรียนบ้านพนมไพร และโรงเรียนพนมไพร เป็นโรงเรียน
                               เดียวกัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 7 นายเดชา อรุณชัย เป็นครูใหญ่
             .. 2521 นายเดชา  อรุณชัย  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่  
             .. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
             .. 2526 แต่งตั้ง นายผดุงศักดิ์  สุวรรณโพธิ์คำ เป็นอาจารย์ใหญ่
             พ.ศ. 2545  นายสุนทร   วงศ์คำจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมไพร
             .. 2551 นายคำนูญ   พันธุระ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมไพร   
             .. 2551 ตุลาคม 2551  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น
 
โรงเรียนเมืองพนมไพร

             
             พ
.. 2555  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง  ชุมชน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
             พ.ศ. 2555 นายวิรัตน์  พวงช้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
             พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุุบัน นายพิทักษ์  บัวแสงใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร