ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2496
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2511
งบประมาณ : 220,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2511
งบประมาณ : 43,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2508
งบประมาณ : สร้าง105/29แทน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2510
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2527
งบประมาณ : 598,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2550
งบประมาณ : 2,735,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ สามัญ312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2513
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ สามัญ312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2522
งบประมาณ : 166,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 1,970,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 212ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 13,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/259
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช. 601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 352,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 376,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 389,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงยิม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 5,788,341
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,345,054
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 1,994,336
เพิ่มเติม..